Tags

What do you say in ***?

ภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอะไร

phaa sǎa yîi pùn plɛɛ wâa ʔa ray
What do you say it in Japanese?

แปลว่า

plɛɛ wâa
means, tlanslated

Night life

สวย จังเลย

sǔːay caŋ ləəy
you are so beautiful

น่ารัก จังเลย

nâa rák caŋ ləəy
you are so cute

ตา (ขา) สวย จังเลย

Taa : eye
khǎa : leg

อยู่พัทยาคนเดียวไหม

yùu phát_tha_yaa khon diːaw mǎy
Do you live in Pattaya alone?

pattaya night

Night life

ชอบผู้ชายแบบไหน

chɔ̂ɔp phûu chaay bɛ̀ɛp nǎy
what kind of man you like?

久々にシンハビアー久々にシンハビアー / TagPhotoLog

Adverb to express time

เช้านี้

cháw níi : this morning

บ่ายนี้

bàay níi : this afternoon

เย็นนี้

yen níi : this evening

คืนนี้

khɯɯn níi : tonight

เมื่อคืน

mɯ̂ːa khɯɯn : last night

ดึก

dɯ̀k : late night

อีกครั้ง

ʔìik khráŋ : again, once more

ตอนนี้

tɔɔn níi : now

เดี๋ยวนี้

dǐːaw níi : immediately

บางครั้ง

baaŋ khráŋ : sometimes

บ่อยๆ

bɔ̀y bɔ̀y : often

หลายครั้ง

lǎay khráŋ : often, several times

เสมอ

sa_mə̌ə : always

“Establish company”

ก่อตั้ง บริษัท

kɔ̀ɔ tâŋ bɔɔ_ri sàt
To establish company

Numbers And Finance