Tags

Breezy

สดชื่น

新緑が爽やか!新緑が爽やか! / shinji_w

sòt chɯ̂ɯn
breezy, refreshing

Documents

Paperwork
Paperwork / kozumel

เอกสาร

ʔèek_ka_sǎan
document

ใบเสนอราคา

bay sa_nə̌ə raa khaa
quotation

ใบสัญญา

bay sǎn yaa
contract

ใบเรียกเก็บเงิน

bay rîːak kèp ŋən
bill, invoice

ใบแจ้งหนี้

bay cɛ̂ɛŋ nîi
invoice

ใบเสร็จ, ใบเสร็จรับเงิน

bay sèt, bay sèt ráp ŋən
receipt

รายงาน

raay ŋaan
report

ใบรับรอง

bay ráp rɔɔŋ
certificate

ใบอนุญาต

bay ʔà_nú yâat
permit, license

ข้อมูล

khɔ̂ɔ muun
data

Only

OnlyOnly / Felix Burton

เท่านั้น

thâw nán
only

อย่างเดียว

yàaŋ diːaw
only

เฉยๆ

chə̌əy chə̌əy
merely, only

Gas station

เต็มถัง

tem thǎŋ
full tank (of gas fuel)

5.31small gasoline panic in Japan07.JPG5.31small gasoline panic in Japan07.JPG / midorisyu

Energy

พลังงาน

pha_laŋ ŋaan : energy

พลังงานนิวเคลียร์

pha_laŋ ŋaan niu khliːa : nuclear power

โรงไฟฟ้า

rooŋ fay fáa : power plant

DSCF2196
DSCF2196 / M.Murakami