Tags

Adjective – Basic

WordsPronounciationMeaning
ใหม่ mày new
เก่า kàw old
ไกล klayfar
ใกล้ klây close
ร้อน rɔ́ɔn hot
เย็น yencool
หนาว nǎaw cold
ยุ่ง yûŋ busy
ว่าง wâaŋ unoccupied
ดิบ dìp raw
สุก sùk cooked
ใหญ่ yày big
เล็ก lék small
สะอาด sa ʔàatclean
สกปรก sòk_ka_pròkdirty
แพง phɛɛŋ expensive
ถูก thùuk cheap
มาก mâak much
น้อย nɔ́ɔyfew
ถูก thùuk correct
ผิด phìtincorrect
ยาก yâakdifficult
ง่าย ŋâay easy
สว่าง sa_wàaŋbright
มืด mɯ̂ɯt dark
กว้าง kwâaŋwide
แคบ khɛ̂ɛp narrow
เร็ว rew fast
ช้า cháaslow
ธรรมดา tham_ma_daaplain
พิเศษ phíʔ sèetspecial
สะดวก sa dùːakconvenient
อันตรายʔan_ta_raaydangerous
สูงsǔuŋtall
ยาวyaaw long
สั้นsân short
ดัง daŋ noisy
แข็ง khɛ̌ŋ solid
เบา baw light (<> heavy)
หนัก nàk heavy
เหม็น měnbad smell
เงียบŋîːap quiet
มากมายmâak maaymany
แรงrɛɛŋ strong
นานnaanlong (time)
เช้าcháw early
แย่yɛ̂ɛterrible
จริงciŋ real
กลมklomround
หลวมlǔːamloose
อ่อนʔɔ̀ɔnweak
เลวleewbad