Tags

Adjective – Advanced

WordsPronounciationMeaning
ทั่วไป thûːa paygeneral
แน่นอน nɛ̂ɛ_nɔɔncertain
เร่งด่วน rêŋ dùːanurgent
ประหยัด pra yàteconomical
หรูหราrǔu rǎaluxury
สำคัญsǎm khanimportant
พอphɔɔ enough
แตกต่างtɛ̀ɛk tàaŋdifferent
เหมาะสมmɔ̀ʔ sǒmfit
เหมาะmɔ̀ʔ suit
เฉลี่ยcha_lìːaaverage
โดยเฉลี่ยdooy cha_lìːaaverage
ค่าเฉลี่ยkhâa cha_lìːaaverage
แปลกplɛ̀ɛkunusual
มีชื่อเสียงmii chɯ̂ɯ sǐːaŋfamous
เป็นที่นิยมpen thîi ní_yom popular
ทันสมัยthan sa_mǎytrendy
คล้ายkhláay similar
เกี่ยวข้องkìːaw khɔ̂ɔŋrelated
ยอดเยี่ยมyɔ̂ɔt yîːamwonderful