Tags

Time

WordsPronounciationMeaning
เวลาwee laatime
วันwanday
อาทิตย์ʔaa thítweek
เดือนdɯːanmonth
ปีpiiyear
วินาทีwíʔ naa thiiseconds
นาทีnaa thiiminutes
วันอาทิตย์wan ʔaa thítSunday
จันทร์wan canMonday
วันอังคารwan ʔaŋ khaanTuesday
วันพุธwan phútWednesday
วันพฤหัสบดีwan phrɯ́_hàt_sà_bɔɔ_diiThursday
วันศุกร์wan sùkFriday
วันเสาร์wan sǎwSaturday
วันนี้wan níitoday
เช้านี้cháw níithis morning
เมื่อวานmɯ̂ːa waanyesterday
พรุ่งนี้phrûŋ níitomorrow
เมื่อวานซืนmɯ̂ːa waan sɯɯnday before yesterday
มะรืนนี้ma rɯɯn níiday after tomorrow
อาทิตย์ที่แล้วʔaa thít thîi lɛ́ɛwlast week
เดือนที่แล้วdɯːan thîi lɛ́ɛwlast month
ปีที่แล้วpii thîi lɛ́ɛwlast year
อาทิตย์นี้ʔaa thít níithis week
เดือนนี้dɯːan níithis month
ปีนี้pii níithis year
อาทิตย์หน้าʔaa thít nâanext week
เดือนหน้าdɯːan nâanext month
ปีหน้าpii nâanext year
() วันที่แล้ว() wan thîi lɛ́ɛw() days ago
() อาทิตย์ที่แล้ว() ʔaa thít thîi lɛ́ɛw() weeks ago
() เดือนที่แล้ว() dɯːan thîi lɛ́ɛw() months ago
() ปีที่แล้ว() pii thîi lɛ́ɛw() years ago
อีก () วันʔìik () wanafter () days
อีก () อาทิตย์ʔìik () ʔaa thítafter () weeks
อีก () เดือนʔìik () dɯːanafter () months
อีก () ปีʔìik () piiafter () years
ทุกวันthúk wanevery day
ตอนนี้tɔɔn níinow
เที่ยงคืน thîːaŋ khɯɯnAM 0
ตีหนึ่ง tii nɯ̀ŋ AM 1
ตีสองtii_sɔ̌ɔŋAM 2
ตีสามtii sǎamAM 3
ตีสี่tii sìiAM 4
ตีห้าtii hâaAM 5
หกโมงเช้าhòk mooŋ cháwAM 6
เจ็ดโมงเช้าcèt mooŋ cháwAM 7
แปดโมงเช้าpɛ̀ɛt mooŋ cháwAM 8
เก้าโมงเช้าkâw mooŋ cháwAM 9
สิบโมงเช้าsìp mooŋ cháwAM 10
สิบเอ็ดโมงเช้าsìp ʔèt mooŋ cháwAM 11
เที่ยง thîːaŋ AM 12
บ่ายโมง bàay mooŋPM 1
บ่ายสองโมง bàay sɔ̌ɔŋ mooŋPM 2
บ่ายสามโมงbàay sǎam mooŋPM 3
สี่โมงเย็นsìi mooŋ yenPM 4
ห้าโมงเย็นhâa mooŋ yenPM 5
หกโมงเย็นhòk mooŋ yenPM 6
หนึ่งทุ่มnɯ̀ŋ thûmPM 7
สองทุ่มsɔ̌ɔŋ thûmPM 8
สามทุ่มsǎam thûmPM 9
สี่ทุ่มsìi thûmPM 10
ห้าทุ่มhâa thûmPM 11
ครึ่งkhrɯ̂ŋ half (hour)
ชั่วโมงchûːa mooŋhour
ตอนเช้าtɔɔn cháwmorning (<> afternoon)
ตอนบ่ายtɔɔn bàayafternoon
มกราคม mák_ka_raa khomJanuary
กุมภาพันธ์ kum phaa phanFebruary
มีนาคม mii_naa khomMarch
เมษายน mee_sǎa yonApril
พฤษภาคม phrɯ́t_sa_phaa khomMay
มิถุนายน mí_thù_naa yonJune
กรกฎาคม kà_rá_kà_daa khomJuly
สิงหาคม sǐŋ_hǎa khomAugust
กันยายน kan_yaa yonSeptember
ตุลาคม tùʔ laa khomOctober
พฤศจิกายน phrɯ́t_sa_cì_kaa yonNovember
ธันวาคมthan waa khomDecember
ปัจจุบัน pàt cùʔ banpresent
อดีต ʔa_dìitpast
อนาคต ʔa_naa khótfuture
บางครั้งbaaŋ khráŋsometimes
มักจะ mák càʔusually, frequently
ปกติ pà_ka_tìʔnormally, usually, commonly, regularly
บ่อยๆ bɔ̀y bɔ̀yfrequently, often
ทุกเวลาthúk wee laaall time, always
เมื่อไรmɯ̂ːa raywhen
นานแค่ไหนnaan khɛ̂ɛ nǎyhow long
กี่วันkìi wanhow many days
กี่อาทิตย์kìi ʔaa thíthow many weeks
กี่เดือนkìi dɯːanhow many months
กี่ปีkìi piihow many years
วันหยุดwan yùtholiday
วันเกิดwan kə̀ətbirthday
ตั้งแต่ () ถึง ()tâŋ tɛ̀ɛ () thɯ̌ŋ ()from (time) to (time)
ฤดูฝน rɯ́_duu fǒnrainy season
ฤดูแล้ง rɯ́_duu lɛ́ɛŋdry season
ฤดูร้อนrɯ́_duu rɔ́ɔnsummer