Tags

Politics

WordsPronounciationMeaning
การเมืองkaan mɯːaŋpolitics
รัฐสภาrát_tha_sa_phaaparliament
นายกฯnaa_yókprime minister
รัฐมนตรีrát_tha_mon_triiminister
พรรคการเมืองphák kaan mɯːaŋpolitical party
การเลือกตั้งkaan lɯ̂ːak tâŋelection
ประชาธิปไตยpra chaa thíp_pa_taydemocracy
รัฐประหารrát_tha_pra_hǎancoup
พรรคไทยรักไทยphák thay ràk thayThai Rak Thai party
พรรคประชาธิปัตย์phák pra chaa thíʔ pàtDemocratic Party