Tags

Shopping

SentencePronounciationMeaning
นี่อะไร ครับ/คะnîi ʔa rayWhat is this?
มีสีอื่น ครับ/ค่ะmii sǐi ʔɯ̀ɯndo you have other colors?
มีสีสีแดง ครับ/ค่ะmii sǐi sǐi dɛɛŋdo you have red color?
รองเท้านี้ขนาด (เบอร์) อะไร ครับ/ค่ะrɔɔŋ tháaw níi kha_nàat (bəə) ʔa rayWhat is the size of this shoes?
เอานี้ ครับ/คะʔaw níiI want this.
อยากซื้อยาแก้หวัด ครับ/คะyàak sɯ́ɯ yaa kɛ̂ɛ wàtI want to buy cold medicine.
ค่าเช่าเดือนนึ่งเท่าไหร่ ครับ/คะkhâa châw dɯːan nɯ̂ŋ thâw ràyHow much is the rent of 1 month?
ชั้นไหน ครับ/คะchán nǎyWhich floor?