Tags

Talking

SentencePronounciationMeaning
คุณรู้จักเขา ครับ/ค่ะkhun rúu càk kháwdo you know him?
ภาษาไทย"book"เรียกว่าอะไร ครับ/ค่ะphaa sǎa thay "book" rîːak wâa ʔa rayWhat "book" is called in Thai language?
อันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไร ครับ/คะʔan níi phaa sǎa thay rîːak wâa ʔa rayWhat this is called in Thai language?
เคยไปพัทยา ครับ/ค่ะkhəəy pay phát_tha_yaaHave you been to Pataya?
อย่าทำงานมากเกินไปนะ ครับ/ค่ะyàa tham ŋaan mâak kəən pay náʔDo not work too much.
ไปเที่ยวกันไหม ครับ/คะpay thîːaw kan mǎyShall we go together?
พรุ่งนี้ไม่ต้องไปโรงเรียน ครับ/ค่ะphrûŋ níi mây tɔ̂ŋ pay rooŋ riːanI do not need to go to school tomorrow.
กรุณาพูดอีกครั้ง ครับ/ค่ะka_ru_naa phûut ʔìik khráŋPlease say it again.
ชอบผู้หญิงแบบไหน ครับ/ค่ะchɔ̂ɔp phûu yǐŋ bɛ̀ɛp nǎyWhat type of women do you like?