Tags

Basic – Accounting

WordsPronounciationMeaning
บัญชีban chiiaccounting
ตรวจสอบtrùːat sɔ̀ɔpaudit
งบดุลบัญชีŋóp dun ban chiiBS (Balance sheet)
งบกำไรขาดทุนŋóp kam ray khàat thunPL (Profit & loss statement)
สินทรัพย์sǐn sápasset
หนี้สินnîi sǐnliability
ค่าใช้จ่ายkhâa cháy càayexpense
ต้นทุนtôn thuncost
ค่าเสื่อมราคาkhâa sɯ̀ːam raa khaadepreciation expense
เงินสดŋən sòtcash
วัตถุดิบwát thùʔ dìpraw material
รายการสินค้าraay kaan sǐn kháainventory
สินค้าsǐn kháagoods
ผลิตภัณฑ์pha_lìt_tà_phanproduct
สต็อกsa_tɔ̀kstock
ทุนthunshare capital
ภาษีphaa sǐitax
ภาษีเงินได้phaa sǐi ŋən dâyincome tax
ภาษีมูลค่าเพิ่มphaa sǐi muun khâa phə̂əmvalue add tax (VAT)
กำไรkam rayprofit
กำไรสุทธิkam ray sùt thíʔnet profit
กำไรจากการดำเนินkam ray càak kaan dam nəənoperating profit
ขาดดุลkhàat dundeficit
เงินบำนาญŋən bam naanpension
เงินปันผลŋən pan phǒndividend
งบประมาณŋóp pra maanbudget
ใบเสร็จbay sètreceipt
ใบเรียกเก็บเงินbay rîːak kèp ŋənbill, invoice
สลิปsa_lìpslip
รวมruːamtotal
ตัวเลขtuːa lêeknumber
จำนวนcam nuːannumber
เพิ่มขึ้นphə̂əm khɯ̂nincrease, up
ลดลงlót loŋdecrease , down