Tags

ไกลแค่ไหนคือใกล้

This cool song was one of the greatest hits in 2012 in Thailand. The lyrics are possible to remember because of slow ballade. Let’s learn and enjoy Karaoke with Thai girl!! ;)

[ไกลแค่ไหนคือใกล้]

klay khɛ̂ɛ nǎy khɯɯ klây
Getsunova, 2012

พยายามจะทำวิธีต่างต่างให้เธอนั้นรักฉัน

pha_yaa yaam càʔ tham wíʔ thii tàaŋ tàaŋ hây thəə nán rák chǎn
พยายาม (attempt), วิธี (method), ต่าง (different), เธอ (you), นั้น (that), รักฉัน (love me)

พยายามทุกวัน มอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการ

pha_yaa yaam thúk wan mɔ̂ɔp hây thúk yàaŋ thîi thəə tɔ̂ŋ kaan

เหมือนเดินบนสะพานที่มีปลายทางคือใจของเธอ

mɯ̌ːan dəən bon sa phaan thîi mii plaay thaaŋ khɯɯ cay khɔ̌ɔŋ thəə

ยังคงคิดและหวังจะนำเอารักแท้นี้ไปให้

yaŋ khoŋ khít lɛ́ʔ wǎŋ càʔ nam ʔaw rák thɛ́ɛ níi pay hây

——–

แต่ทำไม เดินมาเนิ่นนานไม่ถึงซักที

tɛ̀ɛ tham may dəən maa nə̂ən naan mây thɯ̌ŋ sák thii

แต่ทำไม มองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไป

tɛ̀ɛ tham may mɔɔŋ duu sên thaaŋ mɯ̌ːan yaaw ʔɔ̀ɔk pay

อยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไร

yàak rúu wâa chǎn tɔ̂ŋ tham tuːa yàaŋ ray

——–
*

อีกไกลแค่ไหน จนกว่าฉันจะใกล้ บอกที

ʔìik klay khɛ̂ɛ nǎy con kwàa chǎn càʔ klây bɔ̀ɔk thii

อีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉัน เสียที

ʔìik klay khɛ̂ɛ nǎy con kwàa thəə càʔ rák chǎn sǐːa thii

มีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจ ได้โปรด

mii thaaŋ day thîi ʔàat tham hây thəə sǒn cay dây pròot

บอกกับฉันให้รู้ที

bɔ̀ɔk kàp chǎn hây rúu thii

ว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมาย

wâa sùt tháay lɛ́ɛw chǎn yaŋ mii khwaam mǎay

——–

ยังไม่คิดยอมแพ้ ฉันเพียงแต่อ้อนล้าก็เท่านั้น

yaŋ mây khít yɔɔm phɛ́ɛ chǎn phiːaŋ tɛ̀ɛ ʔɔ̂ɔn láa kɔ̂ɔ thâw nán

ภายในใจยังคงรักเธอเหมือนเดิม ไม่เคยเปลี่ยน

phaay nay cay yaŋ khoŋ rák thəə mɯ̌ːan dəəm mây khəəy plìːan

คงจะดีไม่น้อย ถ้าเธอบอกให้ฉันได้รับรู้

khoŋ càʔ dii mây nɔ́ɔy thâa thəə bɔ̀ɔk hây chǎn dây ráp rúu

ความในใจของเธอ เหตุผลต่างต่างที่ยังซ่อนไว้

khwaam nay cay khɔ̌ɔŋ thəə hèet phǒn tàaŋ tàaŋ thîi yaŋ sɔ̂ɔn wáy

ว่าทำไมเดินมาเนิ่นนานไม่ถึงซักที

wâa tham may dəən maa nə̂ən naan mây thɯ̌ŋ sák thii

แต่ทำไม มองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไป

tɛ̀ɛ tham may mɔɔŋ duu sên thaaŋ mɯ̌ːan yaaw ʔɔ̀ɔk pay

อยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไร

yàak rúu wâa chǎn tɔ̂ŋ tham tuːa yàaŋ ray

——–
*
——–

มีความหมาย

mii khwaam mǎay
——–
*
*
——–

มีความหมาย

mii khwaam mǎay