Tags

Body temperature check

IMG20200818093250_r1_c1

In Thailand, new infection of COVID-19 has NOT occurred for more than 80 days!!

 

ขอความร่วมมือในการ คัดกรองก่อนเข้าร้าน
Ask for cooperation in screening before entering the store

ขอ khɔ̌ɔ : ask
ความร่วมมือ khwaam rûːam mɯɯ : cooperation
ในการ nay kaan : in
คัดกรอง khát krɔɔŋ : screening
ก่อน kɔ̀ɔn : before
เข้า khâw : enter
ร้าน ráan : store

อุณหภูมิ ʔunhaphuum : temperature
ร่างกาย 
râaŋ kaay : body

ต่ำ tàm : low
ปกติ pàkatìʔ : normal
สูง sǔuŋ : high

Traffic sign

wpid-wp-1597373728778.jpg

If you cannot read this traffic sign, you should not drive in Thailand!! (^^)

จยย. (=รถจักรยานยนต์)
rót càkkràyaan yon
Motorcycle

[ Reference word ]
รถจักรยาน
rót càkkràyaan
Bicycle

รถยนต์
rót yon
Car

Property signboard

Advertizing - Property

แลนซีโอ คริป “Lensio Clip” (property name) lɛɛn sii ʔoo khríp
ศรีราชา Sriracha sǐi raa chaa
บ่อวิน Bowin bɔ̀ɔ win
ชีวิตสมบูรณ์แบบ perfect life chii wít sǒm buun bɛ̀ɛp
เริ่มต้นที่นี้ from this rə̂əm tôn thîi níi
สโมสร club sa_moo_sɔ̌ɔn
สระว่ายนำ swimming pool sa_ra wàay nam
พร้อมฟิตเนส with fitness phrɔ́ɔm fít nêet
บนทำเลติดถนนใหญ่ located on the main road bon tham lee tìt tha_nǒn yày
รับสมร้อน special for summer ráp sǒm rɔ́ɔn
ฟรีแอร์ทั้งหลัจ fee air conditoner after all frii ʔɛɛ tháŋ làt
เริ่ม start rə̂əm
ล้าน million láan

Signboard in toilet

toilet

 

กรุณา ตรวจสอบ ทรัพย์สิน ก่อนออกจากห้องน้ำ

Please check your belongings before leaving the toilet

กรุณา : ka_ru_naa: please
ตรวจสอบ : trùːat sɔ̀ɔp : check
ทรัพย์สิน  : sáp sǐn : asset
ก่อน : kɔ̀ɔn : before
ออกจาก : ʔɔ̀ɔk càak : go out
ห้องน้ำ : hɔ̂ŋ náam : toilet

Thai on the street (What kind of shop?)

Coffee_1
Can you guess what kind of shop is this? (Maybe it’s easy to guess) :)

กิ่งกาแฟโบราณ

kìŋ kaa fɛɛ boo raan
Small shop of old style coffee

กิ่ง

kìŋ: branch

กาแฟ

kaa fɛɛ: coffee

โบราณ

boo raan: old

You can see many types of coffee at this kind of small shop in Thailand. Let me introduce two items among them.

โกโก้

koo kôo: cocoa

โอว้ลติน

Ovaltine (It is powder type malt beverage from Swiss, which is popular in Asia such as Thailand and China. Although “Miro” is more popular in Japan.)

Thai people like this sweet coffee very much. But it is too sweet for me!! ;)