Tags

Property signboard

Advertizing - Property

แลนซีโอ คริป “Lensio Clip” (property name) lɛɛn sii ʔoo khríp
ศรีราชา Sriracha sǐi raa chaa
บ่อวิน Bowin bɔ̀ɔ win
ชีวิตสมบูรณ์แบบ perfect life chii wít sǒm buun bɛ̀ɛp
เริ่มต้นที่นี้ from this rə̂əm tôn thîi níi
สโมสร club sa_moo_sɔ̌ɔn
สระว่ายนำ swimming pool sa_ra wàay nam
พร้อมฟิตเนส with fitness phrɔ́ɔm fít nêet
บนทำเลติดถนนใหญ่ located on the main road bon tham lee tìt tha_nǒn yày
รับสมร้อน special for summer ráp sǒm rɔ́ɔn
ฟรีแอร์ทั้งหลัจ fee air conditoner after all frii ʔɛɛ tháŋ làt
เริ่ม start rə̂əm
ล้าน million láan

Signboard in toilet

toilet

 

กรุณา ตรวจสอบ ทรัพย์สิน ก่อนออกจากห้องน้ำ

Please check your belongings before leaving the toilet

กรุณา : ka_ru_naa: please
ตรวจสอบ : trùːat sɔ̀ɔp : check
ทรัพย์สิน  : sáp sǐn : asset
ก่อน : kɔ̀ɔn : before
ออกจาก : ʔɔ̀ɔk càak : go out
ห้องน้ำ : hɔ̂ŋ náam : toilet

Thai on the street (What kind of shop?)

Coffee_1
Can you guess what kind of shop is this? (Maybe it’s easy to guess) :)

กิ่งกาแฟโบราณ

kìŋ kaa fɛɛ boo raan
Small shop of old style coffee

กิ่ง

kìŋ: branch

กาแฟ

kaa fɛɛ: coffee

โบราณ

boo raan: old

You can see many types of coffee at this kind of small shop in Thailand. Let me introduce two items among them.

โกโก้

koo kôo: cocoa

โอว้ลติน

Ovaltine (It is powder type malt beverage from Swiss, which is popular in Asia such as Thailand and China. Although “Miro” is more popular in Japan.)

Thai people like this sweet coffee very much. But it is too sweet for me!! ;)

Thai on the street (in BTS)

Pet

This signboard is in the BTS station. Can you read this?

ห้ามสัตว์เลี้ยง

hâam sàt líaŋ: Prohibit on (bringing) pet

ห้าม

hâam: prohibit

สัตว์เลี้ยง

sàt líaŋ: pet

สัตว์

sàt: animal

เลี้ยง

líaŋ:feed, keep, give something to eat

Thai on the street (What kind of shop?)

Drugstore

This signboard is important for tourist not only for long stayer in Thailand. Can you read this?

ขายยา

khǎay yaa: sell medicine, drugstore, pharmacy

ขาย

khǎay: sell
You can frequently see this word on the signboard of sales of real estate. The opposite word “buy” is “ซื้อ“(sɯ́ɯ).

ยา

yaa: medicine

“ทิฟฟี่” is famous medicine for cold in Thailand. When you stay in Thailand, you will sometimes catch cold because the air-conditioning in Thailand is too strong everywhere :)