Tags

Vehicle

WordsPronounciationMeaning
การขนส่งkaan khǒn sòŋtransportation
รถยนต์rót yoncar, automobile
เครื่องบินkhrɯ̂ːaŋ binairplane
รถเมล์rót meeroute bus
มอเตอร์ไซค์mɔɔ_təə_saymotorcycle
จักรยานcàk_krà_yaanbicycle
รถไฟrót faytrain
รถไฟใต้ดินrót fay tây dinsubway
สามล้อsǎam lɔ́ɔtricycle
ตุ๊กตุ๊กtúk túktricycle
สองแถวsɔ̌ɔŋ thɛ̌wmini bus
แท็กซี่thɛ́k sîitaxi
ตามรอยtaam rɔɔytrack
รถทัวร์rót thuːatour bus
เรือrɯːaship, boat
ขึ้นkhɯ̂nget on
ลงloŋget off
ผู้โดยสารphûu dooy sǎanpassenger