Tags

Business – Basic

WordsPronounciationMeaning
ธุรกิจthú_rá kìtbusiness
ความคิดkhwaam khítidea
ความรู้khwaam rúuknowledge
ยุทธศาสตร์yút_tha_sàastrategy
บริหารbɔɔ_ri hǎanmanage
บรรลุban lúʔachieve
แผนการphɛ̌ɛn kaanplan
ผลการphǒn kaanresult
ความปลอดภัยkhwaam plɔ̀ɔt phaysafety
ความหมายkhwaam mǎaymeaning
ตลาดta_làatmarket
ยอดขายyɔ̂ɔt khǎaysales
พลังงานpha_laŋ ŋaanenergy
สำนักงานsǎm nák ŋaanoffice
สำนักงานใหญ่sǎm nák ŋaan yàyhead office
สาขาsǎa khǎabranch office
การประชุมkaan pra chummeeting
ห้องประชุมhɔ̂ŋ pra chummeeting room
บริษัทbɔɔ_ri sàtcompany
บริษัทจำกัดbɔɔ_ri sàt cam kàtcompany limited
บริษัทลูกbɔɔ_ri sàt lûuksubsidiary
พัฒนาphát_tha_naadevelop
ภาษีศุลกากรphaa sǐi sǔn_lá_kaa kontariff
มาตรฐานmâat_tra_thǎanstandard
กฎระเบียบkòt ra bìːapregulation
ฟังก์ชันfaŋ chanfunction
การแข่งขันkaan khɛ̀ŋ khǎncompetition
บันทึกban thɯ́krecord
ลูกค้าlûuk kháaclient
แนวโน้มnɛɛw nóomtrend
เอกสารสัญญาʔèek_ka_sǎan sǎn yaacontract document
สาเหตุsǎa hèetcause
เช็คchékcheck, examine, inspect
สิทธิsìt_thíright ( <--> duty)
โฆษณาkhôot_sa_naaadvertisement
ประสิทธิภาพpra sìt_thí phâapefficiency
การสื่อสารkaan sɯ̀ɯ sǎancommunication
เงื่อนไขŋɯ̂ːan khǎycondition
รายละเอียดraay láʔ ʔìːatdetail
ผู้บริโภคphûu bɔɔ_ri phôokconsumer
ตราสินค้าtraa sǐn kháatrademark
ข้อมูลkhɔ̂ɔ muuninformation
เอกสารʔèek_ka_sǎandocument
หนังสือพิมพ์nǎŋ sɯ̌ɯ phimnewspaper
ศุลกากรsǔn_lá_kaa koncustoms (tax)
โกดังkoo daŋwarehouse
ระยะสั้นra ya sânshort-term
ระยะยาวra ya yaawlong-term
โอกาสʔoo kàatchance
บทความของ บริษัทbòt khwaam khɔ̌ɔŋ bɔɔ_ri sàtarticles (corporation)
ขั้นตอนkhân tɔɔnprocedure
การซื้อขายkaan sɯ́ɯ khǎaytransaction
ตารางเวลาtaa raaŋ wee laaschedule
ราคาraa khaaprice
มาตรฐานmâat_tra_thǎanstandardization
คุณภาพkhun_na_phâapquality
ไฟล์fayfile
รายงานraay ŋaanreport
วิธีการwíʔ thiimethod
ประกันภัย pra kan phayinsurance
คู่มือkhûu mɯɯmanual
สินบนsǐn bonbribe