Tags

Place

WordsPronounciationMeaning
สนามบินsa_nǎam binairport
ธนาคารtha_naa khaanbank
โรงเรียนrooŋ riːanschool
สะพานsa phaanbridge
อาคารʔaa khaanbuilding
โรงหนังrooŋ nǎŋcinema
โรงงานrooŋ ŋaanfactory
โรงพยาบาลrooŋ pha_yaa baan hospital
โรงแรมrooŋ rɛɛmhotel
สวนsǔːanpark
ร้านráanshop
ตลาดta_làatmarket
มหาวิทยาลัยma_hǎa wít_tha_yaa layuniversity
บ้านbâanhome, house
สถานีsa_thǎa niistation
ป้ายรถเมล์pâay rót meebus stop
ร้านกาแฟráan kaa fɛɛcafé
ปั้มน้ำมันpâm nám_mangas station
ที่จอดรถthîi cɔ̀ɔt rótparking
ห้างสรรพhâaŋ sàp_phadepartment store
เอทีเอ็มʔee thii ʔemATM
ทางด่วนthaaŋ dùːanhighway
ถนนtha_nǒnstreet
ซอยsɔɔyalley
สี่แยกsìi yɛ̂ɛkcrossroads
ต่อหน้าtɔ̀ɔ nâain front of
เหนือnɯ̌ːanorth
ทิศตะวันตกthít ta wan tòkwest
ใต้tâysouth
ทิศตะวันออกthít ta wan ʔɔ̀ɔkeast