Tags

Verb – Cook

WordsPronounciationMeaning
ย่างyâaŋ grill (for big one)
ปิ้ง pîŋ roast (for small one)
ผัด phàt stir
ต้มtômboil
ทอด thɔ̂ɔt fry
ยำ yam mix, blend
หุง hǔŋcook, boil