Tags

Verb – Basic

WordsPronounciationMeaning
อยู่yùube, are
มีmiihave
พูดphûutspeak
บอกbɔ̀ɔksay
คิดkhítthink
จำcamremember
ถามthǎamask
ตอบtɔ̀ɔpanswer
รู้สึกrúu sɯ̀kfeel
ดูduuview, look, see, try
เห็นhěnsee
เข้าใจkhâw cayunderstand
รู้rúu know
รู้จักrúu càkknow
ชอบchɔ̂ɔplike
ขอบคุณkhɔ̀ɔp khunthank (you)
ขอโทษkhɔ̌ɔ thôotexcuse me
สนใจsǒn caybe interested in
ประหลาดใจpra làat caybe surprised at
ทำงานtham ŋaanwork
การออกกำลังกายkaan ʔɔ̀ɔk kam laŋ kaayexercise
วิ่งwîŋrun
เดินdəənwalk
ว่ายน้ำwâay náamswim
เรียนriːanstudy
เขียนkhǐːanwrite
อ่านʔàanread
กินkineat
ทานthaaneat
ดื่มdɯ̀ɯmdrink
ไปpaygo
มาmaacome
กลับklàpreturn
ขับรถkhàp rótdrive
เริ่มrə̂əmbegin, start
นอนnɔɔnsleep
ตื่นนอนtɯ̀ɯn nɔɔnget up, awake
ใช้cháyuse
แนะนำnɛ́ʔ namintroduce
แสดงออกsa_dɛɛŋ ʔɔ̀ɔkexpress
ซื้อsɯ́ɯbuy
ขายkhǎaysell
ห้ามhâamprohibit
จับcàpcatch, arrest
สั่งsàŋorder
สงสัยsǒŋ sǎydoubt
เอาʔawtake
ได้รับdây rápreceive
ย่างyâaŋgrill
จองcɔɔŋbook, reserve
ทำอาหารtham ʔaa hǎancook
ลืมlɯɯmforget
หัวเราะhǔːa rɔ́ʔlaugh
ฝาก fàak deposit
ทักทาย thák thaaygreet
พบ phóp meet
เล่น lênplay
ใส่sǎyput, load, wear
ส่ง ส่งsend
สอน sɔ̌ɔn teach
ดัน dan push
จบ còpfinish
ซื้อของ sɯ́ɯ khɔ̌ɔŋdo shopping
เปลี่ยน plìːan change
กลับ klàpback
แลกเปลี่ยน lɛ̂ɛk plìːanexchange
ชนะ cha_náʔwin
ฟัง faŋ listen
ตัดtàt cut
ปิดpìt turn off (light)
ดับdàp put out (fire)
หาhǎa look for
อาบน้ำʔàap náamtake shower
ออกเดินทางʔɔ̀ɔk dəən thaaŋdepart (leave)
ทิ้งthíŋthrow away
ยืนyɯɯn stand
นั่งnâŋ sit
ซักผ้าsák phâado laundry
ช่วย chûːayhelp
จอดรถ cɔ̀ɔt rót park (car)
แปล plɛɛtranslate
ใช้ cháy use
ทำ tham make
ถึง thɯ̌ŋ arrive
เปิด pə̀ətopen
ปิด pìt close
ร้องไห้ rɔ́ɔŋ hâycry
หลับ làpsleep
ขึ้น khɯ̂n get on
เข้า khâw in, enter
ออกʔɔ̀ɔkout, go out
จ่าย càay pay
รอ rɔɔ wait
เรียก rîːak call