Tags

Preposition

WordsPronounciationMeaning
จาก càakfrom
ใน nayin
สำหรับ sǎm ràpfor
ภายในphaay naywithin
กับ kàpwith
ใต้tâyunder
หลังlǎŋafter
ก่อน kɔ̀ɔnbefore
ระหว่าง ra wàaŋbetween
รอบ rɔ̂ɔparound
เช่น chênas
ที่ thîiat
โดย dooyby
ตลอดจนta_lɔ̀ɔt conas well as
ใกล้กับklây kàpclose to
ตามที่taam thîiaccording to
ถัดไปthàt paynext