Tags

Verb – Advanced

WordsPronounciationMeaning
สมัครsa_màkapply
สัญญาsǎn yaapromise
จ้างcâaŋemploy
ส่งออกsòŋ ʔɔ̀ɔkexport
นำเข้าnam khâwimport
เตรียมtriːamprepare
ระวังra waŋbeware
ฝึกfɯ̀kpractice
ติดต่อtìt tɔ̀ɔcontact
ประชุม pra chumgather (meeting)
รวบรวม rûːap ruːamcollect
รักษา rák sǎakeep
รีบเร่ง rîip rêŋhurry
เลือก lɯ̂ːakchoose
เลื่อน lɯ̂ːan postpone
แก้ไข kɛ̂ɛ khǎysolve
ออกไปข้างนอก ʔɔ̀ɔk pay khâaŋ nɔ̂ɔkgo out
ปรับปรุง pràp pruŋimprove
ขยาย kha_yǎayexpand
ยืนยันyɯɯn yanconfirm
ให้ยืม hây yɯɯmlend
นับ náp count
ฝากเงิน fàak ŋəndeposit money
เบิกเงิน bə̀ək ŋənwithdraw money
ขอยืม khɔ̌ɔ yɯɯmborrow
คาดหวัง khâat wǎŋexpect
กรอกkrɔ̀ɔkfill in
ปรารถนาpràat_thà_nǎadesire, wish, hope
ยกเลิกyók lə̂əkcancel
พักผ่อนphák phɔ̀ɔntake a rest
เน้นnén emphasize
ร่วมมือrûːam mɯɯcollaborate
อนุญาตʔà_nú yâatpermit
ร้องทุกข์rɔ́ɔŋ thúkcomplain
ประกอบpra kɔ̀ɔpassemble
เปรียบเทียบprìːap thîːapcompare
เพิ่มphə̂əmadd
บริหารbɔɔ_ri hǎanmanage
คำนวณkham nuːancalculate
ทำสัญญาtham sǎn yaasign contract
ลบlóperase
ตัดสินใจtàt sǐn caydecide
วิจัยwíʔ cayresearch
ต่อเนื่องtɔ̀ɔ nɯ̂ːaŋcontinue
ชำระcham rasettle (payment)
ปิดบัญชีpìt ban chiisettle (accounts)
กำหนดkam nòtset (date)
ค้นหาkhón hǎasearch
ก่อสร้างkɔ̀ɔ sâaŋconstruct
พิจารณาphí_caa_ra_naaconsider
ผ่านphàan pass
เจรจาต่อรองcee_ra_caa tɔ̀ɔ rɔɔŋnegotiate
ต่ออายุtɔ̀ɔ ʔaa_yúʔrenew
เข้าใจผิดkhâw cay phìtmisunderstand
ปฏิเสธpa_tìʔ sèetrefuse
เสียsǐːa be broken
แตะต้องtɛ̀ʔ tɔ̂ŋtouch
สอบsɔ̀ɔptest
เข้าร่วมkhâw rûːamattend
ส่งสินค้าsòŋ sǐn kháaship (goods)
ซ่อมแซมsɔ̂ɔm sɛɛmrepair
รับráp admit
สังกัดsǎŋ kàtbelong to
สำรวจsǎm_rùːatinvestigate
ก้าวหน้าkâaw nâaprogress
เชื่อchɯ̂ːa believe
ลื่นlɯ̂ɯn slip
ขอชำระเงินkhɔ̌ɔ cham ra ŋənask for payment
ผลิตpha_lìtproduce
ต่อtɔ̀ɔ connect
อธิบายʔa_thíʔ baayexplain
ประหยัดpra yàtsave (economize)
จินตนาการ cin_ta_naa kaanimagine
ปรึกษา prɯ̀k sǎaconsult
เยือน yɯːan visit
ลอง lɔɔŋ try
มาสาย maa sǎaybe late
ยกเลิก yók lə̂ək discontinue, cease
ส่งเสริมsòŋ_sə̌əmpromote
รักษา rák sǎacure
เสนอ sa_nə̌əsuggest
แสดง sa_dɛɛŋexhibit
เรียนเอง riːan ʔeeŋstudy oneself
พยายาม pha_yaa yaammake effort
ทะเบียนtha biːanregister
แก้ไข kɛ̂ɛ khǎycorrect
ขว้าง khwâaŋthrow
กลายเป็น klaay penbecome
หนี nǐiescape
คล้ายกับ khláay kàpsimilar to
เพิ่มราคา phə̂əm raa khaaraise price
ลดราคา lót raa khaareduce price
เอาออก ʔaw ʔɔ̀ɔkremove
จัดส่ง càt sòŋdeliver
วัด wát measure
ทำหายtham hǎaylose, mislay, misplace
ประกาศ pra kàatannounce, declare, publish
ตีพิมพ์tii phimprint, issue, publish
ติด tìt stick
ต่อต้าน tɔ̀ɔ tâanoppose
ย้ายบ้าน yáay bâanmove house
ประเมิน pra məənevaluate
เพิ่ม phə̂əm increase
ป้องกันpɔ̂ŋ kanprevent
วิเคราะห์ wíʔ khrɔ́ʔ analyse
ลดลง lót loŋdecrease
ตอบกลับ tɔ̀ɔp klàpreply
รายงาน raay ŋaanreport
เก็บ kèpkeep
รับประกัน ráp pra kanguarantee
แพ้ phɛ́ɛ lose
ขัด khàt polish
ลักลอบ lák lɔ̂ɔpsmuggle
ยอมรับ yɔɔm rápaccept
คืนสินค้าkhɯɯn sǐn kháareturn (goods)
ลงทุนloŋ thuninvest
ขนส่งkhǒn sòŋtransport
แบ่งbɛ̀ŋdivide
รับรู้ràp rúurecognize