Tags

Documents

Paperwork
Paperwork / kozumel

เอกสาร

ʔèek_ka_sǎan
document

ใบเสนอราคา

bay sa_nə̌ə raa khaa
quotation

ใบสัญญา

bay sǎn yaa
contract

ใบเรียกเก็บเงิน

bay rîːak kèp ŋən
bill, invoice

ใบแจ้งหนี้

bay cɛ̂ɛŋ nîi
invoice

ใบเสร็จ, ใบเสร็จรับเงิน

bay sèt, bay sèt ráp ŋən
receipt

รายงาน

raay ŋaan
report

ใบรับรอง

bay ráp rɔɔŋ
certificate

ใบอนุญาต

bay ʔà_nú yâat
permit, license

ข้อมูล

khɔ̂ɔ muun
data

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>