Tags

Investment

WordsPronounciationMeaning
การลงทุนkaan loŋ thuninvestment
นักลงทุนขายnák loŋ thun khǎayinvestor
นักลงทุนสถาบันnák loŋ thun sa_thǎa baninstitutional investor
นักลงทุนต่างชาติnák loŋ thun tàaŋ châatforeign investor
การเงินkaan ŋənfinance
วิเคราะห์wíʔ khrɔ́ʔanalyze
หุ้นhûnstock, share
ตลาดหุ้นta_làat hûnstock market
บวกbùːakup, positive
ลงloŋdown, nagative
มูลค่าการซื้อขายmuun khâa kaan sɯ́ɯ khǎayturnover
มูลค่าmuun khâavalue
การซื้อขายkaan sɯ́ɯ khǎaydealing
หลักทรัพย์làk sápstock, security
เพิ่มขึ้นphə̂əm khɯ̂nincrease, up
ลดลงlót loŋdecrease , down
เฟดfêetFRB (US)
ตัวเลขเศรษฐกิจtuːa lêek sèet_tha_kìteconomic data
ความเสี่ยงkhwaam sìːaŋrisk
ประชุมpra chummeeting
ผลการphǒn kaanresult
กระแสkra sɛ̌ɛflow, stream
โมเมนตัมmoo meen tammomentum
ได้แก่dây kɛ̀ɛinclude
สูงสุดsǔuŋ sùtmaximum
จุดcùtpoint
หน่วยnùːayunit
ปริมาณการซื้อขายpa_ri maan kaan sɯ́ɯ khǎaytrade volume
แท่งเทียนเขียวthɛ̂ŋ thiːan khǐːawgreen candlesticks
ค่าเฉลี่ย 75 วันkhâa cha_lìːa 75 wan75-day average