Tags

Greeting

SentencePronounciationMeaning
สวัสดี ครับ/ค่ะsa_wàt diiHello.
คุณชื่ออะไร ครับ/ค่ะkhun chɯ̂ɯ ʔa rayWhat is your name?
อายุเท่าไหร่ ครับ/ค่ะʔaa_yúʔ thâw ràyHow old are you?
คุณเรียนอะไร ครับ/ค่ะkhun riːan ʔa rayWhat do you study?
อยู่นานเท่าไรที่มืองไทย ครับ/ค่ะyùu naan thâw ray thîi mɯɯ ŋa_thayHow long you have stayed in Thailand?
มาจากไหน ครับ/ค่ะmaa càak nǎyWhere are you from?
ขอแนะนำตัวเอง ครับ/ค่ะkhɔ̌ɔ nɛ́ʔ nam tuːa ʔeeŋlet me introduce myself
ผมต้องทำงานทุกวัน ครับ/ค่ะphǒm tɔ̂ŋ tham ŋaan thúk wanI have to work every day.