Tags

Property signboard

Advertizing - Property

แลนซีโอ คริป “Lensio Clip” (property name) lɛɛn sii ʔoo khríp
ศรีราชา Sriracha sǐi raa chaa
บ่อวิน Bowin bɔ̀ɔ win
ชีวิตสมบูรณ์แบบ perfect life chii wít sǒm buun bɛ̀ɛp
เริ่มต้นที่นี้ from this rə̂əm tôn thîi níi
สโมสร club sa_moo_sɔ̌ɔn
สระว่ายนำ swimming pool sa_ra wàay nam
พร้อมฟิตเนส with fitness phrɔ́ɔm fít nêet
บนทำเลติดถนนใหญ่ located on the main road bon tham lee tìt tha_nǒn yày
รับสมร้อน special for summer ráp sǒm rɔ́ɔn
ฟรีแอร์ทั้งหลัจ fee air conditoner after all frii ʔɛɛ tháŋ làt
เริ่ม start rə̂əm
ล้าน million láan