Tags

Business – Finance

WordsPronounciationMeaning
ราคาหุ้นraa khaa hûnstock price, share price
ตลาดหุ้นta_làat hûnstock market
ผู้ถือหุ้นphûu thɯ̌ɯ hûnshareholder
ประชุมผู้ถือหุ้นpra chum phûu thɯ̌ɯ hûnshareholders meeting
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศʔàt_traa lɛ̂ɛk plìːan ŋən traa tàaŋ pra thêetforeign exchange rate
เช็คchékcheque
ดอกเบี้ยdɔ̀ɔk bîːainterest
อัตราʔàt_traarate
ผลตอบแทนphlòt ʔòp thɛɛnyield